หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA ระบบ 22 kV (2023)

หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA ระบบ 22 kV (3)

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งหม้อแปลง ครบจบ ที่ Mesupplygroup

ราคาเริ่มต้นเพียง 28,200 บาท

จบที่เดียวครบทุกอย่าง หม้อแปลง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แรงต่ำ & แรงสูง ราคาถูก หมดปัญหาเรื่องต้องซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจากหลายแหล่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ (ขายส่ง-ปลีก) ติดต่อ Line : @mesupply

รหัสสินค้า :

69,000 ฿ กรุณาติดต่อสอบถามอีกครั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA ระบบ 22 kV (7)

OIL IMMERSED TRANSFORMER CONVENTIONAL TYPE

30 Kva 1 Phase 50 Hz 22000 - 480/240 V.

LENGTH (L)=650 mm.

WIDTH (W)=615 mm.

HEIGHT (H)=1170 mm.

TOTAL WEIGHT=250 kg.

OIL VOLUME=52 Litre

POWER RATED=30 kg.

NO LOAD LOSSES=120 Watt

LOAD LOSSES AT 75 C=430 Watt

IMPEDANCE AT 75 C=2.00 &+10 %

EFFICIENCY (P.F.=1)1/2 LOAD=98.51 %

EFFICIENCY (P.F.=1) FULL LOAD=98.20 %

VOLTAGE REGULATION AT FULLLOAD (P.F.=1)(%)=1.44 %

NOISE LEVEL=< 48 dB (A)

หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA ระบบ 22 kV (8)

Tags

สินค้าที่คล้ายกัน หม้อแปลงไฟฟ้า 22 kV 30 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA ระบบ 22 kV (9)

หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA ระบบ 22 kV69,000 บาท กรุณาติดต่อสอบถามอีกครั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA ระบบ 22 kV (10)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 29/01/2024

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.