ฝึกงานที่กรุงไทย เปลี่ยนนิยามใหม่ของการฝึกงาน! (2023)

อัพเดทวันที่21 เม.ย. 2566


เปลี่ยนนิยามใหม่ของการฝึกงาน!
เปิดโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่จากพี่ๆ ผู้มากประสบการณ์ สร้างความภูมิใจที่ได้ลงมือทำจริง

มาร่วมเปลี่ยนกับเราที่กรุงไทย
#กรุงไทย #กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนำ #KrungthaiCareerสมัครงานกับกรุงไทย
คลิกเลย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: hr.recruit@krungthai.com

References

Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 20/12/2023

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.