Ẻ·´Êͺ¨Ó¹Ç¹ 10 ¢éÍ (2023)

"); CkAns=CkAns+1; ถ้า (A1.toLowerCase()=="4") { i=i+1; } ถ้า (A2.toLowerCase()=="2") { i=i+1; } ถ้า (A3.toLowerCase()=="3") { i=i+1; } ถ้า (A4.toLowerCase()=="4") { i=i+1; } ถ้า (A5.toLowerCase() =="1") { i=i+1; } ถ้า (A6.toLowerCase()=="2") { i=i+1; } ถ้า (A7.toLowerCase()=="4") { ผม =i+1; } ถ้า (A8.toLowerCase()=="3") { i=i+1; } ถ้า (A9.toLowerCase()=="1") { i=i+1; } ถ้า ( A10.toLowerCase()=="2") { i=i+1; } Answers.document.write("

"); Answers.document.write("

µÃǨ¤ÓµÍº...¤ÃÑ駷Õè "+CkAns.toString()+"

"); Answers.document.write("

¤Ø³ä´é¤Ðá¹¹ "+i.toString()+" / "+t.toString()+"

"); var currentGrade=สตริงใหม่ var currentComment=สตริงใหม่ currentGrade="" currentComment="" ถ้า (i>=0) { currentGrade="F"; currentComment=" áÂè¨Ñ§·ÓäÁèä´éàÅ !"; } ถ้า (i>=5) { currentGrade="D"; currentComment=" ·Óä´é¹éÍÂÁÒ¡ ¤ÇûÃѺ»Ãا"; } ถ้า (i>=6) { currentGrade="C"; currentComment=" · Óä´éäÁèàÅÇàÅ ÍÂÙèã¹ÃдѺ¾Íãªé"; } if (i>=7) { currentGrade="B"; currentComment=" ÍÂÙèã¹ÃдѺ´ÕÁÒ¡ !"; } if (i>=8) { currentGrade="A"; currentComment=" à¡è§ÁÒ¡¤Ø³ÂÍ´àÂÕèÂÁ·ÕèÊØ´ !"; } Answers.document.write("

¤Ø³ä´éÃдѺ¤Ðá¹¹ "+currentGrade+currentComment+"

"); ถ้า (A1.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 1- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 1- ¼Ô´

"); } ถ้า (A2.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 2- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 2- ¼Ô´

"); } ถ้า (A3.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 3- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 3- ¼Ô´

"); } ถ้า (A4.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 4- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 4- ¼Ô´

"); } ถ้า (A5.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 5- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 5- ¼Ô´

"); } ถ้า (A6.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 6- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 6- ¼Ô´

"); } ถ้า (A7.toLowerCase()=="4") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 7- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 7- ¼Ô´

"); } ถ้า (A8.toLowerCase()=="3") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 8- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 8- ¼Ô´

"); } ถ้า (A9.toLowerCase()=="1") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 9- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 9- ¼Ô´

"); } ถ้า (A10.toLowerCase()=="2") { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 10- ¶Ù¡µéͧ

"); } อื่น { Answers.document.write("

¤Ó¶ÒÁ·Õè 10- ¼Ô´

"); } Answers.document.write(''); Answers.document.write('

http://www.seekan.ac.th

');}
ÃÒÂÇÔªÒ ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¾×é¹°Ò¹ 4 ÃËÑÊÇÔªÒ Ç32102
¨Ó¹Ç¹ 10 ¢éÍ
â´Â âçàÃÕ¹Êաѹ(ÇѲ¹Ò¹Ñ¹·ìÍØ»¶ÑÁÀì)
¤ÓÊÑè§ ¡ÃسÒàÅ×Í¡¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ·ÕèÊØ´

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 12/15/2023

Views: 5267

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.