บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด - JobThai (2023)

ประกอบธุรกิจ เครื่องปั้นดินเผา ประเภท เซรามิค ส่งออกต่างประเทศ "...เราเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ดีที่สุด ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย ขอเชิญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จ ภาคภูมิใจ ในการส่งออก ผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายทั่วโลก สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอนาคต สร้างอาชีพให้กับท้องถิ่นชุมชน อ.บ้านโป่ง มากว่า 30 ปี.."

สวัสดิการ

“มั่นคง สวัสดิการดี การันตี ไม่มีตกงาน”- ชุดยูนิฟอร์ม- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- สวัสดิการประกันชีวิต- สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ- สวัสดิการประกันทุพพลภาพ- สวัสดิการเงินค่าครองชีพ- โบนัส (ตามผลประกอบการ)- สวัสดิการรถรับ-ส่งฟรี (ตามเส้นทางที่กำหนดไว้)- สวัสดิการศูนย์เลี้ยงเด็กฯ- สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ- สวัสดิการ งานเลี้ยงสังสรรค์ ศึกษาดูงาน/พักผ่อนประจำปี- สวัสดิการช่วยเหลืองานศพ- ฯลฯ

ติดต่อ

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด

8 หมู่ที่ 3 ถ.ทรงพล

ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

เว็บไซต์:http://www.ceramic-chengteh.com

References

Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 14/01/2024

Views: 5261

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.